Tentoonstellingen
pagina in opbouwOp deze pagina verschijnt in chronologische volgorde de voorhanden informatie omtrent tentoonstellingen waar werk van B. en J. Midderigh-Bokhorst was te zien.


Stedelijk Museum (bladmuziekillustraties).
 
1907
Den Haag
1907 Den Haag (illustratief grafisch werk).
 
1908
Den Haag
Haagsche Kunstkring
 
1910
Brussel
B.Midderigh-Bokhorst verkreeg in 1910 een gouden medaille op de Brusselse Exposition Universelle et Internationale voor haar boekversieringen en banden.
1911
Amsterdam
 
1912
Ontwerpen en tekeningen voor boekbanden en illustraties, deelname via de VANK
1913
Wandschilderingen voor paviljoen v.d. tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'
1914
Internationale Tentoonstelling van het Boek en de Graphische vakken/Austellung für Graphik und Buchgewerbe. Die Ausstellung wurde von dem in Leipzig ansässigen Deutschen Buchgewerbeverein vom 6. Mai bis 18. Oktober 1914 durchgeführt. Initiator der Ausstellung war Max Seliger, der Direktor der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe zu Leipzig. Äußerer Anlass war das 150-jährige Bestehen der von ihm geleiteten Einrichtung. Zum Präsidenten der Ausstellung wurde Ludwig Volkmann gewählt, der Vorsitzende des Buchgewerbevereins.
1916
Kopenhagen
Fototentoonstelling van Nederlandsche Bouw-, Sier- en Nijverheidskunst.
1916
Den Haag
 
 
1917
Museum van Kunstnijverheid te Haarlem 8 - 27 maart
1919
Haarlem
 
1919
Amsterdam
 
 
1931
BEGEER - RECEPTION BOOK
concerning exhibitions organised by Begeer 1931-?
Manuscript consisting of 99 leaves cont. num. signatures of (mainly) Dutch artists, collectors, etc. 4to., vellum with gilt vignette "Begeer"on front cover, edges gilt.
Leaf 1 reads : " Opening eerste tentoonstelling 28 november 1931". Signatures of i.a.: W. Alons, B. Midderigh-Bokhorst, J. Huszar-van Terlingen, A.D. Copier, J.L. van Eesteren, C. Lannooij, R. van Rood-Roell, J.M. Strens, J. Jongert, C.F. Ploos, L. Bierens de Haan, etc., several with addresses.
  Centraal Museum
  Galerie Hollandia
 
 
 
Voor een overzicht, zie Groot, 440-443 en 463-464.M. Groot, Vrouwen in de vormgeving 1880-1940, Amsterdam 20071906
Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam
Bron
 


Catalogus van de tentoonstelling ‘Kind en Kunst’, ineengezet door de commissie voor schilderkunst en die voor architectuur en nijverheidskunst gedurende de maand januari 1906 in het Stedelijk Museum, Amsterdam


Uit het voorwoord van W.Penaat

Een paar opmerkingen over den aard van de Tentoonstelling en de indeeling der catalogus zijn hier op haar plaats. Zooals de tekst van den catalogus aangeeft, was de organisatie van deze expositie in handen van 2 commissies der Vereeniging; daarnaast ondervonden deze veel hulp in dien lang niet eenvoudigen en veel toewijding eischenden arbeid van Mevr. M. Wibaut - Berdenis v. Berlekom, Mevr. J. de Gelder, Mevr. Kruijt - Hogerzeil en den Heer B.W. Wierink, die hierdoor alleszins op een waardeerende vermelding aanspraak kunnen maken.

De inrichting van de Tentoonstelling is de volgende (zie plattegrond).

In ZAAL I aan den eenen langen wand de Hollandsche prenteboeken, aan den anderen wand daartegenover oude kinderprenten en prenteboeken, aan den korten wand een tafel van prenteboeken gerangschikt volgens voorbeeld en tegenvoorbeeld. Boven de tafel de litho's van bloemen door L. Klaver en een paar bijbelsche prenten van Bauer en Josseling de Jong.
In ZAAL II zijn de buitenlandsche prenteboeken ondergebracht, daarboven de collectie van drukken uit verschillende van die werkjes.
ZAAL III en IV bergen het origineele werk van Hollandsche, Engelsche, Duitsche, Italiaansche en Fransche teekenaars.
In ZAAL V is het speelgoed geplaatst, bijna alles door Duitsche kunstenaars ontworpen.
In ZAAL VI bevinden zich de steenteekeningen, hoofdzakelijk bestemd om in de scholen opgehangen te worden.
De KABINETTEN VII, VIII, IX en X zijn als leeskamertjes ingericht, waarin men kinderlitteratuur, volgens leeftijd der kinderen waarvoor ze bestemd is, nader kan doorlezen. Bovendien vinden we daar nog aan de wanden, in kabinet VII teekeningen van Heukelom, in VIII en IX de Engelsche Fitzroyprenten en in X bloemlitho's van Nieuwenhuis en Klaver.


 

Inleiding door B.W. Wierink

Het bestaan van de Vereeniging ‘Kunst aan het Volk’ en eene Tentoonstelling van ‘Kunst in het Kinderleven’ zijn voorzeker wel bewijzen, dat de kunst helaas in onze tegenwoordige maatschappij met kunst-en vliegwerk en dus heel kunstmatig op de been moet worden gehouden, dat ze als iets heel bizonders wordt beschouwd, iets heel aparts, dat met voorbedachten rade moet worden aangebracht, en niet als iets heel natuurlijks, dat aan ieder voorwerp, aan elke woning, aan ieder kleedingstuk eigen diende te zijn. De kunst heeft zich in de laatste twee eeuwen in zoo'n wonderlijk pak gestoken, dat ze maar alleen voor enkele personen of standen in de maatschappij zichtbaar schijnt te zijn, en dat er dus ook eene bepaalde Vereeniging noodig blijkt, om kunst aan het volk te brengen.
Is het eerste een treurig verschijnsel, 't laatste, het ontstaan van vereenigingen, die kunst tot gemeen goed willen maken, is, de gegeven omstandigheden in aanmerking genomen, voorzeker toe te juichen, veel dat anders slechts door enkelen te genieten was, komt zoo onder de oogen van velen, terwijl op veel dat licht onverschillig werd voorbijgegaan, met nadruk de aandacht wordt gevestigd.
Thans worden we door de Vereeniging ‘Kunst aan het Volk’ in de gelegenheid gesteld, kennis te nemen van veel dat gedaan is om kunst aan het kind te geven, voornamelijk in de voorwerpen, waarmee het kind speelt, in de wandplaten op school en in de prenten en schoolboeken.
Was alles in orde, dan was natuurlijk de geheele omgeving van het kind schoon, en was dus ook hier het afzonderlijk aanbrengen van kunst overbodig. Deze bewering, ik behoef 't U niet te zeggen, is volstrekt niet nieuw, en sedert jaren door mannen van naam met volle overtuiging gezegd en neergeschreven; - maar helaas, ook al weer, als iets heel idealistisch beschouwd, en als zoo veel zeer eenvoudige en natuurlijke goede dingen genoemd als iets onmogelijks en onbereikbaars.
Gelukkig zijn er verblijdende teekenen, die wijzen op eene langzame verbetering, o.a. in de kunst op

straat in den goeden zin des woords, ik bedoel in de bouwkunst, een kunst zeker voor ieder, die ze maar zien wil en zien kau, en vooral ook in de kunst toegepast op gebruiksvoorwerpen.
En wanneer de architectuur en de kunstnijverheid maar sterk genoeg zijn, zullen ze invloed gaan uitoefenen op andere kunsten (zal ik nu voor ditmaal maar schrijven) zonder deze daarom tot slavin te maken. We zien nu al dat er groote trekken van gemeenschap beginnen te komen in de bouwkunst, de kunstnijverheid, de kunst van boekversiering en de kunst in het kinderleven.
In het speelgoed vooral op deze Tentoonstelling valt die eigenaardige familietrek niet te miskennen.
Bij vele der speelgoedinzendingen is een sterk streven waar te nemen naar echtheid, karakteristieke vormen, eenvoudige goede lijnen en schoone verhoudingen. En al is het soms bij een streven gebleven, het streven zelfs in de goede richting is reeds veel en zal voorzeker tot een bereiken leiden.
Het aardige dat de houten soldaatjes en arkbewoners van vroeger hadden en dat met het leelijke karakterlooze tinnen gedoe verdwenen was, is hier weer in eere hersteld. 't Karakteristieke dat die oude houten voorwerpjes gekregen hadden, doordat het materiaal geen geweld was aangedaan, die door de wijze van makelij als het ware onbewust door den maker gestyleerd waren, is hier met bewustheid en meer artistieke knapheid in onderscheiden, vooral houten speelgoed tot uitdrukking gekomen, ook al heeft die artistieke knapheid en bewustheid hier en daar den makers parten gespeeld, waardoor sommige voorwerpen iets gewilds hebben gekregen, dat niet is goed te keuren.
Bij de kinderpoppen verkeeren we, ondanks de vele poppententoonstellingen, uit een oogpunt van kunstzin gesproken, nog in zeer slecht gezelschap. In deze hebben onze voorouders ons niet veel fraais, tot navolging geschikt, nagelaten, en zullen we dus zelf iets dienen te vinden, dat het kind voldoet en onzen kunstzin bevredigt. Vooral de mooie porceleinen en wassen poppekoppen met echt haar hebben met de haren hobbelpaarden iets gemeen met de nachtmerrieachtige beelden uit een panopticum aan den eenen kant, en met de gelikte, snoezige, poesmooie gladde

prentenboeken aan den anderen kant: met deze laatsten is op deze tentoonstelling, zooveel doenlijk was, gebroken en zooveel mogelijk gezocht naar meer stijlvol werk, mooi van samenstel en kleurcombinatie. En al is nu lang niet alles nog zooals het zijn moest, we kunnen toch met vreugde constateeren: ‘het daghet in het oosten’, en spoedig willen we hopen er te kunnen bijvoegen: ‘het licht schijnt overal!’ Maar laat ons dan nooit zeggen, zooals ik zoo vaak hoorde: ‘Maar dat is veel te artistiek, veel te mooi voor een kind, dat berijpt het toch niet!’ - en denken dat het bij kinderen gaat als bij menschen, ze moeten leeren zien, ze moeten aan het schoone wennen. Het kind is de komende mensch, de kinders te samen de komende Maatschappij.
Willen wij in de toekomst een Maatschappij waar het Ware, Goede en Schoone ten troon zal zitten, dat wij dan de kinderen naar de mate onzer krachten in alles geven wat waar, goed en schoon is in het algemeen en verbizonderd in de voorwerpen waarmee wij het omringen.Dordrecht 4 - 27 mei 1912 Kunstnijverheidstentoonstelling door VANK
 


1917 - 8-27 maart Museum van Kunstnijverheid Haarlem
 1982

Van de tentoonstelling: Berhardina Midderigh-Bokhorst als illustratrice op kledinggebied in het Centraal Museum Utrecht van 5 maart tot 3 mei 1982 is een foto van A.F.S.J.Hulskamp waarop boven de schuine vitrine 40 prentbriefkaarten te zien zijn: twee series van 12 en dan nog zestien overigen.


 
Berhardina (Dien) Bokhorst (1880-1972) werd op haar twaalfde naar de meisjes-HBS in Den Haag gestuurd. Vervolgens behaalde zij de akte M.O.-tekenen op de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waarna ze nog een jaar les in modeltekenen kreeg van Frits Jansen.
In 1899 begon ze met het maken van modetekeningen van ‘reformkleding’ voor het Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding. Het doel van de vereniging was vrouwen te bevrijden van ongemakkelijke kleding als het korset. Men streefde naar gezonde, praktische en mooie kleding voor vrouwen uit alle klassen. Bokhorst maakte allerlei modetekeningen ter begeleiding van de knippatronen. Voor haar tekeningen kon ze niet terugvallen op voorbeelden uit Nederland, ook het niveau van de modeprenten uit Parijs is op dat moment niet erg hoog.
Ook voor het blad Schoonheid door Gezondheid maakte zij tekeningen van reformkleding. Verder gaf ze les wn werkte ze voor een een galerie voor vernieuwende kunst in Amsterdam. In 1902 verschenen haar eerste boekillustraties, en wel in het Heidekoninginnetje, een kinderboek van Catharina van Rennes.
Ze kan verder beschouwd worden als de eerste vrouw in Nederland die meubels maakte van Indisch vlechtwerk.
Tussen 1907 en 1932 was zij vaste modetekenares bij het damesblad De Vrouw en haar Huis, dat door Elisabeth Rogge was opgericht. Ze tekende meer dan de helft van de illustraties in de moderubriek, waarvoor Rogge de teksten schreef. De illustraties in de eerste jaargangen zijn het meest apart van stijl.
In oktober 1919 werden in De Vrouw en Haar Huis wandversieringen voor de kinderkamer besproken en enkele series prentbriefkaarten voor kinderen. Ze waren alle van de hand van Midderigh-Bokhorst.
Ook illustreerde zij tussen 1902 en 1942 jeugdtijdschriften zoals Onze Kinderen, de Kindercourant van het Nieuws van den Dag en Zonneschijn. Berhardina werd vooral bekend met haar illustraties voor kinderboeken, in totaal illustreerde ze meer dan vijfhonderd titels, van prentenboeken voor kleuters en meisjesboeken tot sprookjesboeken. Daarbij werkte ze overigens nauw samen met haar echtgenoot Jean-Jacques Midderigh, met wie ze in 1905 was getrouwd. Berhardina bepaalde de compositie en tekende de personen en dieren, haar man deed de achtergrond en de belettering.
In de jaren twintig begon Midderigh-Bokhorst met reclamewerk. Zij tekende advertenties, affiches en geïllustreerde catalogi voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven, zoals voor Vim, Van Houten chocolade en Sunlight. Ook voor Vroom & Dreesmann ontwierp ze reclameboekjes. Op een verzoek van de firma Boldoot om een advertentietekening te maken is ze niet ingegaan (juni 1924).
In 1982 werd in het Centraal Museum een tentoonstelling gewijd aan het werk van Berhardina Midderigh-Bokhorst. Haar rol als illustratrice op kledinggebied stond daarbij centraal. Ook een viertal kinderkamerplaten uit de eigen collectie van het museum waren te zien.
bron: Rose Spijkerman, Bokhorst, Johanna Berhardina, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
Hanneke Adriaans, Berhardina Midderigh-Bokhorst als illustratrice op kledinggebied, Utrecht 19822012
Tentoonstelling Vlaardingen van 20 oktober - 24 november 2012
 
Persbericht Leven in Vlaardingen